MAYOZ VE MİTOZ BÖLÜNME SORULARI

1. Bir hücre arka arkaya üç kez mitoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 B ) 6
C) 8 D) 16

2. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?
A) Büyüme, gelişme için gereklidir.
B) Kromozom sayısı yarıya iner
C) Vücut hücrelerinde görülür
D) Bir hücre iki yavru hücre oluşur.

3. Mitoz bölünmenin kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi aşağıdaki safhaların hangisinde olur?
A) Metafaz B) Anafaz
C) Profaz D) Telofaz

4. Mitoz bölünmede kromozomların kutuplara çekilmesi aşağıdaki safhalardan hangisinde olur?
A) Metafaz B) Anafaz
C) Profaz D) Telofaz

5. Aşağıdakilerden hangisi iki mitoz bölünme arasındaki hazırlık evresine verilen isimdir?
A) Metafaz B) Anafaz
C) İnterfaz D) Telofaz

6. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin amacı değildir?
A) hücre sayısını artırmak ve onarmak
B) çeşitliliği sağlamak
C) yumurta ve sperm oluşturmak
D) kromozom sayısını yarıya indirmek

7. Bir canlının yumurta hücresinde kromozom sayısı 23 ise, vücut hücresinin kromozom sayısı kaçtır?
A) 23 B) 36
C) 46 D) 48

8. 2n=12 kromozomlu bir hücre art arda 1 mayoz ve 2 mitoz görülüyor.
Bu hücrenin kromozom sayısı ne olur?
A) 48 B) 24
C) 18 D) 6

9. Sperm hücresinde 12 kromozom bulunan bir canlının kas hücresi iki kez mitoz bölünme geçiriyor.
Oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır?
A) 24 B) 12
B) 6 D) 3

10. mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) vücut hücrelerinde gerçekleşir.
B) yavru hücreler birbirinin tamamen aynısıdır.
C) yavru hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner
D) 2n kromozomlu ana hücreden 2n kromozomlu iki yavru hücre oluşur.
11. Mitoz bölünmenin evreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) interfaz-profaz-metafaz-anafaz-telofaz
B) interfaz- metafaz- profaz -anafaz-telofaz
C) profaz-metafaz-interfaz- anafaz-telofaz
D) interfaz- metafaz-anafaz -profaz –telofaz

12. I. Hasar gören dokuların tamiri
II. kertenkelenin kopan kuyruğunun yeniden oluşumu
III. çiçekli bir bitkide polen hücresinin oluşumu
Yukarıdaki hangileri mitoz bölünme ile oluşur?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

13. Aşağıdaki hücrelerin hangisinde mayoz bölünme görülür?

A) kas hücresi B) sperm hücresi
C) eşey ana hücresi D) deri hücresi

14. 2n=36 kromozomlu bir hücrede art arda 2 mitoz ve 1 mayoz bölünme görülür.
Yukarıdaki hücrenin kromozom sayısı ne olur?

A) 9 B) 16
C) 18 D) 36

15. Kromozom sayısı 160 olan bir hücre art arda 1 mayoz ve 2 mitoz bölünme geçirirse, oluşan hücre sayısı ve hücrelerin kromozom sayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16-20 B) 16-80
C) 64-80 D) 16-40

16. Mitoz bölünmenin hangi safhasında DNA miktarı hücrede iki katına çıkar?

A) telofaz B) metafaz
C) anafaz D) profaz

17. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu meydana gelir?

A) zigot B) embriyo
B) yumurta D) doku

18. 2n kromozomlu bir hücrenin bir defa mitoz bölünme geçirmesi sonucu hangisi meydana gelir?
A) 2n kromozomlu iki hücre
B) n kromozomu 2 hücre
C) 2n kromozomlu 4 hücre
D) n kromozomlu 4 hücre

19. kromozom sayısı 2n=20 olan bir hücre mayoz bölünme geçirirse kromozom sayısı kaç olur?
A) 40 B) 20
C) 10 D) 5

20. 13’ er kromozomlu sperm ve yumurta hücresinde meydana gelen zigotun kromozom sayısı kaçtır?

A) 13 B) 26
C) 39 D) 52

21. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşturulamaz?
I. Epitel hücresi
II. Karaciğer hücresi
III. Eşey hücresi
A) yalnız I B ) yalnız III
C) I ve II D) II ve III

22. 2n  n  n  2n  n
I II III IV

Yukarıda bir hücrenin kromozom sayısının değişimi verilmiştir.
Numaralandırılmış kısımlar hangi olayları ifade eder?
I II III IV
A) mayoz mitoz döllenme mayoz
B) mitoz mayoz döllenme mayoz
C) mitoz mitoz döllenme mayoz
D) mitoz döllenme mayoz mayoz

2009-2010 Öğretim Yılı 5.Sınıf Deneme Sınavı

SOSYAL BİLGİLER
1-Cumhuriyet ilan edilmeden önce yurdumuzda hangi yönetim şekli vardı?
   a)Diktatörlük
   b)Cumhuriyet
   c)Padişahlık
   d)Askeri
   Cevap yok
2-Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra yenik sayıldı?
   a) 1. Dünya savaşı
   b) 2. Dünya savaşı
   c) Sakarya savaşı
   d) İnönü savaşları
   Cevap yok
3)Yurdumuz hangi antlaşmadan sonra bir fiil işgal edilmiştir?
   a) Mondros Ateşkes Antlaşması
   b) Lozan Barış Antlaşması
   c) Moskova Antlaşması
   d)Ankara Antlaşması
   Cevap yok
4- Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Adana ve çevresini hangi düşman devleti işgal etmiştir?
   a) İngilizler
   b) Fransızlar
   c) İtalyanlar
   d) Yunanlılar
   Cevap yok
5- Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinde yer almaz?
   a) Vatanın bütünlüğü,milletin bağımsızlığı tehlikededir.
   İstanbul�aki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.
   c) Anadolu�a kurulan cemiyetler birleştirilecektir.
   d) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
   Cevap yok
6- Sivas kongresinde alınan en önemli karar aşağıdakilerden hangisidir?
   a) Daha önce Anadolu�a kurulmuş olan milli cemiyetlerin,Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi.
   b) Erzurum kongresinde alınan bütün kararlar aynen kabul edilmesi,
   c) Türk milleti adına karar verecek bir Temsil Heyeti seçilmesi,
   d) Mustafa Kemal�n Temsil Heyeti Başkanlığına seçilmesi,
   Cevap yok
7-Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç tarihinde açılmıştır?
   a) 23 Nisan 1920
   b) 29 Ekim 1923
   c) 30 Ağustos 1922
   d) Hiçbiri
   Cevap yok
8-Kurtuluş savaşı sırasında kaç cephede savaşılmıştır?
   a) 2
   b) 3
   c) 4
   d) 5
   Cevap yok
9- Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır?
   a)Yunanlılarla
   b) Ermenilerle
   c) Fransızlarla
   d) İtalyanlarla
   Cevap yok
11- Gümrü Antlaşması niçin önemlidir?
   a) Yeni Türk Devletinin imzalamış olduğu ilk antlaşma olması
   b) Ermenilerle yapılan antlaşma olması
   c) Kars ve çevresinin Türkiye�e verilmiş olması
   d) Ermenilerin,Doğu Anadolu üzerinde haksız isteklerinden vazgeçmiş olması.
   Cevap yok

2009-2010 Öğretim Yılı 2.Sınıf Deneme Sınavı

MATEMATİK
1. “10-12-14…18-20….24-26” ritmik saymasında noktalı yerlere hangi rakamlar gelmelidir?
   15-19
   17-23
   16-22
   13-19
   Cevap yok
2. 25 sayısındaki onluk ve birliklerin doğru yazılımı hangisidir?
   2 Onluk+ 5 Birlik
   5 Onluk + 2 Birlik
   2 Onluk + 2 Birlik
   5 Onluk + 5 Birlik
   Cevap yok
3. Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır?
   46
   58
   60
   21
   Cevap yok
4. 243 x 1 işleminin sonucu kaçtır?
   244
   242
   243
   245
   Cevap yok
5. Ali 12 yaşındadır. Ayşe, Ali’den 6 yaş büyük olduğuna göre , Ayşe kaç yaşındadır
   18
   15
   20
   17
   Cevap yok
6. Kardeşim aldığı 24 yumurtanın 7 tanesini yere düşürdü. Geriye kaç yumurta kaldı?
   17
   18
   16
   19
   Cevap yok
7. Selen her günde 3 elma yediğine göre 2 haftada kaç elma yemiş olur?
   41
   50
   52
   42
   Cevap yok
8. 36 tane bilyeyi 3 arkadaş paylaşıyor. Her biri kaç tane bilye alır?
   7
   8
   9
   12
   Cevap yok
9. Bir hafta kaç gündür?
   7
   12
   30
   8
   Cevap yok
10. Bir yılda kaç ay vardır?
   10
   11
   12
   52
   Cevap yok
TÜRKÇE
1.Aşağıdakilerden hangisi birden fazla varlığı anlatmaktadır?
    A) kalem
   B)defterler
   C) okul
    D) silgi
   Cevap yok
2. Aşağıdakilerden kelimelerden hangisinin hecelerine ayrılımı doğrudur?
   A) ıs- pan -ak
   B)dom-a-tes
   C) pı-ra-sa
   D) lah-a-na
   Cevap yok
3.Aşağıdakilerden hangisi alfabemizin üçüncü harfidir?
   C) C
   D) D
    A) A
   B) B
   Cevap yok
4.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
   A)Ali, ilkokul birinci sınıfa gidiyor.
   B) Bahçedeki çiçekleri suladık.
   C)Kardeşime oyuncak aldım.
    D)Annemle Karabüke gittik.
   Cevap yok
5.Aşağıdakilerden hangisi hayvanlardan elde edilen besinlerden değildir?
   A) Çay
   B) Süt
   C) Peynir
   D) Yumurta
   Cevap yok
6.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna soru işareti(?) getirilmelidir?
   A) Ben de geliyorum.
   B) Nereye gidiyorsun
   C) Ödevlerimi bitirdim.
   D) Dışarıda yağmur yağıyor.
   Cevap yok
7. Aşağıdakilerden hangisi tek bir varlığı anlatmaktadır?
   A) Ağaç
   B)Evler
   C) Kuşlar
   D) Çiçekler
   Cevap yok
8 “ Kardeşime oyuncak bebek aldım” cümlesindeki hangi sözcük yapılan işi anlatmaktadır
   A) kardeşime
   B)oyuncak
   C) bebek
   D) aldım
   Cevap yok
9.Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir?
   A) virgül
   B)kesme işareti
   C) nokta
   D) iki nokta
   Cevap yok
10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazılımı doğrudur?
   A) cumhuriyet
   B)Selen�e
   C) Ankara�a
   D) Annem�e
   Cevap yok
HAYAT BİLGİSİ
1) Bayrak neyin sembolüdür?
   a)Bağımsızlığın
   b) Savaşın
   c)Başbakanın
   d ) TBMM �in
   Cevap yok
2 ) Kurtuluş Savaşını niçin yaptık?
   a)Düşmanları yurdumuzdan çıkarmak için
   b)Yeni topraklar almak için
   c)Komşu ülkelere yardımcı olmak için
   d.) Canımız savaşmak istediği için
   Cevap yok
3 ) Atatürk hangi savaşta milletine önderlik etti?
   a)Birinci Dünya Savaşında
   b)İkinci Dünya Savaşında
   c)Kurtuluş Savaşında
   d ) Kore Savaşında
   Cevap yok
4 ) Yolculuk sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
   a.) Yaşlılara, sakatlara, çocuklu bayanlara yer vermeliyiz.
    b.) Şoförle konuşmalıyız.
   c.) Pencereden baş ve kolumuzu çıkarmalıyız.
   d.) Yüksek sesle konuşmalıyız
   Cevap yok
5 ) Trafik işaret ve levhalar ne işe yarar?
   a. ) Sokağımızı güzelleştirir.
   b )Yol durumu hakkında bilgiler verir.
    c.) Oyun alanlarını gösterir.
   d ) Kaldırımı gösterir
   Cevap yok
6 ) Bitkiler toprağa nasıl tutunurlar?
   a)Gövde ile
   b)Yaprak ile
   c)Kök ile
   d)Çiçek ile
   Cevap yok
7 )Aşağıda hangi davranış yanlıştır?
   a)Yurdumuzu ağaçlandıralım
   b)Canlıları koruyalım
   c)Çiçekleri Koparmayalım
   d)Çevreyi kirletelim
   Cevap yok
8 )Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
   a ) Yıl
   b )Aylar
   c ) Mevsimler
   d ) Gece-gündüz
   Cevap yok
10 ) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkelerinden değildir?
    a)Cumhuriyetçilik
   b)Milliyetçilik
   c ) Değişimcilik
   d)Laiklik
   Cevap yok
9 )Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kelime gelmeli? Gözümüzün ortasında........................... bulunur.
   a ) Kirpik
   b ) Göz kapağı
   c ) Göz bebeği
   d ) Gözlük
   Cevap yok

Mitoz ve Mayoz bölünme Soruları

ÖRNEK: Aşağıdaki olaylardan hangisinde bir hücre, kromozom sayısı bakımından kendisinden farklı hücreler oluşturabilir?
   A) Kertenkelenin kopan kuyruğunun yeniden oluşması
B)  Fasulye tohumunun çimlenmesi
C) Çocuğun boyunun uzaması
D) Bitkinin polen (çiçek tozu) oluşturması
ÖRNEK: 92 kromatitli bir hücre mitoz bölünme geçirdikten sonra oluşan yeni hücreler kaç kromozomlu olur?
A) 184     B)92              C) 46              D)23
ÇÖZÜM: 1 kromozom = 2 kromatit bulundurdu­ğuna göre, 92 kromatit = 46 kromozomda bulunur. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez.
CEVAP: C
ÖRNEK: İnsan vücut hücresinde kaç tane cinsiyet kromozomu vardır?
A) 1         B) 2                C) 22               D) 44
ÇÖZÜM: İnsanda vücut hücresi 2n = 46 kromozomludur. Bu kromozomların 22 çifti (44 tanesi) vücut kromozomu, 1 çifti (2 tanesi) cinsiyet kromozomudur (XX veya XY).
CEVAP: B
ÖRNEK: Bir hücre arka arkaya iki mitoz, bir ma-
yoz bölünme geçirirse, sonuçta kaç hücre oluşur?
A) 4         B) 8                C) 16               D) 22
ÇÖZÜM: Mitozda bir hücreden 2 hücre oluşur. Arka arkaya iki mitozda 4 hücre oluşur. Bu dört hüc­renin her biride mayozla 4 er tane hücre oluşturunca toplam 16 hücre meydana gelir.
CEVAP: C

Modifikasyon,mutasyon,adaptasyon ile ilgili sorular

22/11/2009 · Kategori: sorular , Eğitim


1-   Kromozomlardaki kalıcı değişikliklere ne ad verilir ?
A )  Mutasyon                 B )  Modifikasyon
C )  Seleksiyon               D )  Varyasyon
2)Genlerde ani değişmelerin olması aşağıdakilerden hangisinde görülür ?
A) mutasyon               B) adaptasyon          C) modifikasyon        D) değişme
3) Anne ve baba genlerinin kimyasal yapılarında olan ve kalıtsal olarak yavruya geçen değişmelere ne ad verilir ?
A) mutasyon         B) fermantasyon         C) rejenerasyon       D) modifikasyon
4) “ Çevresel faktörlerin etkisi canlıda kalıtsal değişimler meydana getirmez
sadece gen işleyişini değiştirir.” Diyen kişi aşağıdakilerden hangisini  tanımlamaktadır?
A) mutasyon            B) modifikasyon    C) adaptasyon     D) değişme
5) Aşağıdakilerden hangisi kalıtsaldır?
A) Modifikasyon                    B) Mutasyon
C) Adaptasyon                        D) Doğal Seleksiyon
6-       Bir grup öğrenci erkek ve dişi farelerin kuyruklarını kesip döllendirerek kuyruksuz fareler üretmeye çalışıyor.Bu  olayı nesiller boyu tekrarladıklarında,yeni doğan farelerin kuyruklu olduklarını gözlüyorlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) fareler mutasyona uğramıştır.                             B) sonradan kazanılan özellikler kalıtsal değildir.
C) fareler çevre koşullarına uyum sağlamıştır.         D) döllenme olayı uygun ortamda yapılmamıştır.
7. Aşağıdakilerden hangisi mutasyona örnektir?
A) Yazın ten renginin koyulaşması
B) Sirke sineklerinin kanatlarının kıvrık olması
C) Polenle beslenen arının işçi arı olması
D) Down sendromu
8. Aşağıdakilerden hangisi sadece erkeklerde görülebilecek bir hastalıktır?
A) Hemofili
B) Renk körlüğü
C) Yapışık parmaklılık
D) Rahim kanseri
9-Aşağıdaki yaşam örneklerinden hangisi adaptasyon olayına örnektir?
A)Sıcaklık farkına göre bitkilerin değişik oranda büyümesi
B)Sürekli kullanılan kasların gelişmesi
C)Kurak ortamda yaşayan bitkilerin yapraklarının daha küçük yüzeyli olması
D)Yazın güneşten ten renginin değişmesi
10.Canlılar yaşadıkları ortamlara kendini uydururlar. Bu olaya adaptasyon adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi canlıların adaptasyon olayına örnek olarak verilebilir?
A) Bitkilerin yapraklarını dökmeleri
B) Ağaçların ilkbaharda çiçek açmaları
C) Sürüngenlerin derilerini değiştirmeleri
D) Dağ çayırlarının yazın yeşil kalmaları
E) Penguenlerin tüylerinin çok sık olmaları

2 yorum: